ALGEMEEN

Deze verklaring verduidelijkt het beleid dat van toepassing is wanneer uw gegevens worden verwerkt in het kader van het MyBike-fietsregister. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de transparantieverplichtingen vervat in de (UE) 2016/679 - Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook bekend als de GDPR en hierna afgekort als AVG”).

Deze verklaring is onderworpen aan wijzigingen ten gevolge van veranderingen in de MyBike-verwerkingsprocessen, nieuwe regelgeving alsook het voortschrijdend inzicht van de toezichthoudende autoriteiten. Wij trachten deze evoluties steeds op een gepaste en tijdige wijze aan te brengen binnen deze verklaring en u hier desgevallend op bijkomende wijze over te informeren.

Meer informatie over de regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens in België vindt u op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://​gegevens​bescher​mingsautoriteit​.be/​b​urger.

DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN

De verwerkingsverantwoordelijke is hij die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 

Met betrekking tot het verwerking in kwestie, de FOD Mobiliteit en Vervoer vertegenwoordigd door de Voorzitter van het Directiecomité, het Vlaamse Gewest vertegenwoordigd door het Departement Mobilteit en Openbare Werken, het Waals Gewest, vertegenwoordigd door de Directie Ruimtelijke Ordening van het Mobiel Vervoer van de SPW - Mobilité et Infrastructures, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door Brussel Mobilitiet gelden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van het MyBike-fietsregister.

U kan elkeen van de verwerkingsverantwoordelijken contacteren middels volgende gegevens:

FOD Mobiliteit en Vervoer

adres: City Atrium - Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel;
telefoon: +32 (0)2 277 31 11;
e-mail: info@​mobilit.​fgov.​be;
ondernemingsnummer: BE 0308.357.852

Voor het Vlaamse Gewest: het Departement Mobiliteit en Openbare Werken

adres: Koning Albert II laan 20, 1000 Brussel
telefoon: 02 553 78 88
e-mail: 
ondernemingsnummer: · 

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

adres: Place Saint Lazare 2 - 1035 Bruxelles
telefoon: 0800 94 001
e-mail: mobilite@sprb.brussels / mobiliteit@gob.brussels
ondernemingsnummer : 0316.381.039

Voor het Waalse Gewest - SPW Mobilité et Infrastructures – Direction de la Planification de la Mobilité

adres: Boulevard du Nord, 8 – 5000 Namur
telefoon: 
e-mail: mybike.​mobilite@​spw.​wallonie.​be
ondernemingsnummer: 0220.800.506

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer - DPO) ziet erop toe dat het regelgevend kader betreffende de gegevensbescherming wordt nageleefd. Hij is de contactpersoon voor al uw vragen aangaande de verwerking van persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten onder de AVG.

De DPO van de FOD Mobiliteit en Vervoer is bereikbaar via:

Per post: FOD Mobiliteit en Vervoer - t.a.v. DPO (9A64), City Atrium - Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel;
Per e-mail: dpo@​mobilit.​fgov.​be.

De DPO voor het Vlaamse Gewest is bereikbaar via:

Per post: Koning Albert II laan 20, 1000 Brussel
Per e-mail: privacy.​departement@​mow.​vlaanderen.​be

De DPO voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is bereikbaar via

Per post : Délégué à la protection des données du SPRB, Place Saint Lazare 2 - 1035 Bruxelles
Per e-mail : dpo@sprb.brussels

De DPO voor het Waalse Gewest is bereikbaar via:

Per post: Région wallonne – Cellule Protection des Données – Boulevard du Nord, 8 – 5000 Namur
Per e-mail: dpo@​spw.​wallonie.​be

VERWERKING GEGEVENS

Rechtmatigheidsgrond:

De rechtmatigheid van deze gegevensverwerking is gebaseerd op de wettelijke verplichting (AVG – art. 6 §1c) alsook op de opdracht van algemeen belang (art. 6 §1e) en meer bepaald:

De in de volgende rubriek vermelde gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het samenwerkingsakkoord van 26 april 2023 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot oprichting van het centraal fietsregister (hierna Samenwerkingsakkoord”) en in het bijzonder de artikelen 3, 4, 14 en volgende, alsook de decreten en het besluit tot instemming.

Het MyBike-fietsregister betreft een vrijwillig te gebruiken registratiesysteem. Uw persoonsgegevens worden erin verwerkt op basis van uw toestemming. Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de rechtsgronden die in de vorige paragraaf zijn vermeld, zodra u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van dit platform. U verleent deze toestemming op het moment van uw eerste registratie en kunt deze op elk moment intrekken door naar mijn account” te gaan en vervolgens naar mijn account verwijderen”.

Verwerkte gegevens:

Bij gebruik van het MyBike-fietsregister kunnen volgende gegevens van u worden verwerkt:

Voor de gebruiker-natuurlijke persoon: 

 • het rijksregisternummer of in voorkomend geval het BIS-nummer; 
 • de voornaam en familienaam; 
 • het privé- of beroepsmatig telefoonnummer e-mailadres; 
 • de woonplaats; 
 • het correspondentieadres.
  • de naam van de rechtspersoon; 

Voor de gebruiker-rechtspersoon: 

 • het adres van de zetel of vestigingseenheid van de rechtspersoon; 
 • het ondernemingsnummer; 
 • de voornaam en familienaam van de persoon die de gebruiker-rechtspersoon vertegenwoordigt; 
 • het privé- of beroepsmatig e-mailadres van de persoon die de gebruiker-rechtspersoon vertegenwoordigt. 

Daarnaast kunnen diverse, aan een door u geregistreerd rijwiel verbonden gegevens worden verwerkt, dit ongeacht of de gebruiker een natuurlijke- of rechtspersoon betreft:

 • de rijwielnummers (zijnde een of meerdere unieke nummers verbonden aan het rijwiel dat onder andere door de producent van rijwielen, een verdeler van rijwielen of de eigenlijke gebruiker van het rijwiel op het rijwiel is aangebracht)
 • gegevens die verband houden met de identificatie en herkomst van het rijwiel; 
 • gegevens over de status van het rijwiel; 
 • gegevens over de locatie van het rijwiel.

Deze gegevens worden voornamelijk verkregen van u, uw wettelijke vertegenwoordiger of een door u gemachtigde persoon. Geen van de genoemde gegevens is afkomstig uit andere bronnen, zoals databases.

Verwerkingsdoeleinden 

De opdracht van het Mybike-Fietsregister is het bestrijden van fietsdiefstal in het algemeen belang en heeft de volgende doelstellingen, zoals vastgelegd in artikel 4 van het Samenwerkingsakkoord:

 • de registratie van rijwielen in omloop bevorderen; 
 • de registratie van vermoedelijke diefstallen van rijwielen bevorderen; 
 • de preventie en vermindering van het aantal gevallen van rijwieldiefstal; 
 • de organisatie van de strijd tegen diefstal van rijwielen; 
 • het indienen van een klacht bij diefstallen van rijwielen bevorderen; 
 • de opsporing en repressie met het oog op de strijd tegen diefstal van rijwielen; 
 • de opstelling van anonieme statistieken in de zin van de AVG inzake mobiliteitsbeleid en criminaliteit; 
 • de zachte mobiliteit en het gebruik van rijwielen promoten; 
 • de gewestelijke, de federale en de lokale overheden in staat stellen de teruggevonden rijwielen te beheren; 
 • de uitvoering van de taken verbonden aan het beheer van het Centraal fietsregister en in het bijzonder het beheer van de teruggevonden rijwielen; 
 • de doeleinden van bestuurlijke en gerechtelijke politie verbonden aan de verwezenlijking van alle voorafgaande doeleinden.

Uw gegevens worden alleen verwerkt voor de hierboven genoemde doeleinden, en zullen nooit worden verwerkt voor reclamedoeleinden, noch zullen ze worden doorgegeven aan derden die de persoonsgegevens voor andere doeleinden zouden gebruiken.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden automatisch verwijderd na 5 jaar van inactiviteit van uw account. U kan dit binnen een termijn van 30 dagen betwisten door simpelweg in te loggen op uw account. Dergelijke betwisting doet een nieuwe termijn van 5 jaar aanvatten. 

Uw gegevens worden automatisch verwijderd wanneer ze gedurende 1 jaar niet aan minstens één rijwiel zijn gekoppeld. U kan dit binnen een termijn van 30 dagen betwisten door simpelweg in te loggen op uw account en het toevoegen van een fiets. 

Voordat uw gegevens automatisch worden verwijderd, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Overdracht en doorgifte van gegevens

De gegevens worden verwerkt door functionarissen van de bevoegde autoriteiten die door de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn aangewezen. Zij mogen deze gegevens alleen verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden.

Derden krijgen enkel toegang tot bepaalde van uw in het MyBike-fietsregister aanwezige gegevens na het hebben bekomen van een machtiging bij de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Daarbij wordt enkel toegang verleend aan derden wanneer zij uw gegevens gebruiken in het nastreven van de verwerkingsdoeleinden eigen aan het MyBike-fietsregister. In geval van doorgifte aan een derde land of een internationale organisatie worden bovendien de vereiste garanties voorzien overeenkomstig Hoofdstuk V van de AVG.

De politiediensten zoals omschreven in artikel 2 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus hebben toegang tot alle gegevens in het MyBike-fietsregister en dit in de verwezenlijking van de verwerkingsdoeleinden eigen aan het MyBike-fietsregister zoals bepaald in artikel 19, §3 van het Samenwerkingsakkoord. 

Een doorgifte van uw gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte wordt niet overwogen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van supranationale of internationale normen die van toepassing zijn op de bevoegde autoriteiten. 

In het geval van een dergelijke doorgifte zijn de vereiste waarborgen echter voorzien in hoofdstuk V van de AVG en zullen deze worden toegepast door de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

Geautomatiseerde besluitvorming

U bent niet onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

UW RECHTEN

U beschikt over volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens (artikelen 15 tot en met 22 van de AVG):

 • Recht van inzage en kopie: U heeft het recht om uw persoonsgegevens die worden verwerkt, in te kijken en om er een gratis kopie van te krijgen;
 • Recht op rectificatie: U heeft het recht om de onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben zo snel mogelijk te laten corrigeren. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft u het recht om de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen;
 • Recht van bezwaar: U heeft te allen tijde het recht om, door redenen die met uw specifieke situatie verband houden, bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben;
 • Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen;
 • Recht op gegevenswissing: U heeft het recht om uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te laten wissen;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens: U heeft het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm, en het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd;
 • Recht op intrekking van uw toestemming: U heeft het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Om je rechten uit te oefenen of je toestemming in te trekken, ga je naar de FAQ-sectie van het mybike online platform.

Kunt u uw aanvraag ook per brief indienen ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming van een van de verwerkingsverantwoordelijken middels de hierboven vermelde contactgegevens.

Wij herinneren u eraan dat uw identiteit redelijkerwijs verifieerbaar moet zijn, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat een derde partij uw rechten niet probeert uit te oefenen. Uw aanvraag zal in principe binnen één maand worden behandeld. Indien uw aanvraag complex is of de Dienst een groot aantal aanvragen dient te verwerken, kan die termijn met twee maanden worden verlengd.

BEROEPSMOGELIJKHEDEN

Bij gebrek aan een antwoord binnen de in de vorige paragraaf vermelde termijnen of indien u van mening bent dat uw rechten niet zijn gerespecteerd of dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, heeft u, onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep, het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres: 

GegevensbeschermingsautoriteitDrukpersstraat 35, 1000 BrusselVerder contact met de Gegevensbeschermingsautoriteit:Telefoon: +32 (0)2 274 48 00 of +32 (0)2 274 48 35E-mail: contact@​apd-​gba.​beInfo:U kunt zich ook tot de rechtbank wenden bij de rechtbank van uw gerechtelijk arrondissement.

TOESTEMMING MyBike-fietsregister

Ik verklaar kennis te hebben genomen van het privacybeleid en geef de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken in het kader van het MyBike-fietsregister. Mijn persoonsgegevens worden verwerkt zolang deze gekoppeld zijn aan een geregistreerde fiets. Bij het ontbreken van een fiets die aan mij is gekoppeld of langdurige inactiviteit op mijn profiel, worden mijn gegevens verwijderd (na respectievelijk 1 jaar en 5 jaar). Ik kan mijn toestemming op elk moment intrekken door mijn account te verwijderen in het menu Mijn account”. Indien ik meer informatie wil over het beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens (inclusief mijn rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming), kan ik de privacyverklaring (LINK) raadplegen voor de procedure.