Het doel van onderstaande bepalingen is de voorwaarden vastleggen waaronder u toegang heeft tot het registratieplatform mybike​.bel​gium​.be”.

Mybike​.bel​gium​.be is het fietsregistratieplatform van de federale overheid en de drie gewesten. Het laat toe om je fiets te registreren en te identificeren met een sticker, om zo het risico op diefstal en heling te verkleinen en je fiets sneller terug te vinden wanneer deze is gestolen. 

Het gebruik van het platform is vrijwillig, gratis en kan door iedereen die in België woont of door rechtspersonen die in België gevestigd zijn, gebruikt worden. 

De uitvoering en de verantwoordelijkheden met betrekking tot het platform worden geregeld door het samenwerkingsakkoord van 26 april 2023 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (hierna de overheden”) over de oprichting van het centraal fietsregister.

1. Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden

De overheden verlenen u toegang tot mybike​.bel​gium​.be” en tot de informatie die het bevat, op voorwaarde dat u zonder voorbehoud de voorwaarden aanvaardt die vermeld worden op deze pagina gebruiksvoorwaarden” en op de pagina privacybeleid”. Door de website mybike​.bel​gium​.be” en de informatie die deze bevat te raadplegen, aanvaardt u deze voorwaarden. De overheden kunnen deze op elk moment wijzigen.

2. Gebruik van mybike​.bel​gium​.be

De overheden verlenen u toegang tot ” mybike​.bel​gium​.be “. De gebruiker verbindt zich ertoe de site te gebruiken in overeenstemming met de wet en de wettelijke en/​of contractuele vermeldingen. De gebruiker mag de site niet gebruiken op een manier die de belangen van de overheden, haar leveranciers en/​of hun partners zou schaden.

3. Garanties en aansprakelijkheidsbeperkingen met betrekking tot het gebruik van de portaalsite mybike​.bel​gium​.be

In het algemeen kunnen de overheden en hun verschillende partners in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, of voor om het even welke andere schade, die voortvloeit uit het gebruik van mybike​.bel​gium​.be” of uit de onmogelijkheid om het te gebruiken om welke reden dan ook, ongeacht of deze aansprakelijkheid al dan niet contractueel, onrechtmatig of quasi-delictueel is, dan wel gebaseerd is op aansprakelijkheid buiten schuld of anderszins, zelfs indien de overheden gewaarschuwd werden voor de mogelijkheid van dergelijke schade. U wordt er in het bijzonder aan herinnerd dat de identificatie van een fiets op het mybike-platform als dusdanig nooit het bewijs van eigendom van deze fiets bewijst.

3.1 Informatie

Als beheerders van het platform stellen de overheden alles in het werk om, wat redelijkerwijs mogelijk is, actuele informatie op de website mybike​.bel​gium​.be” te publiceren. Zij garanderen echter niet de adequaatheid, de nauwkeurigheid of de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat het platform te allen tijde in alle opzichten volledig en actueel is. De informatie op dit platform kan inhoudelijke onjuistheden, technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Deze informatie wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en kan periodiek worden gewijzigd. De overheden kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en/​of wijzigingen aanbrengen aan het platform.

Het gebruik van het platform, en bijgevolg de verkregen informatie of gedownloade elementen bij het gebruik, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker. De overheden wijzen alle verantwoordelijkheid af voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van informatie op het platform.

De gebruiker erkent verder dat alleen hij/​zij aansprakelijk is voor schade aan zijn/​haar computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van welke inhoud dan ook.

3.2. Toegang tot mybike​.bel​gium​.be

Het platform wordt aangeboden op een as is” basis en is toegankelijk in functie van zijn beschikbaarheid. Als beheerders van het platform kunnen de overheden niet garanderen dat de dienst ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn, noch dat de met behulp van de dienst verkregen resultaten nauwkeurig en/​of betrouwbaar zullen zijn, noch dat eventuele gebreken in de gebruikte software zullen worden verholpen.

3.3. Hypertextkoppelingen

Het platform mybike​.bel​gium​.be” bevat hyperlinks naar andere sites en verwijzingen naar andere informatiebronnen, die u enkel ter informatie ter beschikking worden gesteld. De overheden hebben geen controle over deze sites of de informatie die ze bevatten en kunnen dus geen enkele garantie bieden over de kwaliteit en/​of de volledigheid van deze informatie.

De overheden wijzen alle verantwoordelijkheid af voor ongepaste, onwettige of illegale inhoud op de hyperlinks en voor schade die kan voortvloeien uit het raadplegen ervan.

3.4. Acties van internetgebruikers

De overheden kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de handelingen van internetgebruikers.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen en informatie toegankelijk op ““mybike​.bel​gium​.be”” evenals de vormgeving en schikking ervan (teksten, foto’s, beelden, iconen, video’s, software, databanken, gegevens, enz.) worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van de overheden.

De namen en logo’s van de overheden op dit platform, zijn beschermde handelsmerken en/​of handelsnamen. De merken op de site mybike​.bel​gium​.be” mogen niet worden gebruikt in verband met andere producten of diensten dan die van de overheden, op een manier die verwarring kan scheppen bij de consumenten of op een manier die de overheden in diskrediet kunnen brengen.

Behoudens uitdrukkelijke toestemming mag de gebruiker in geen geval het platform of een deel ervan kopiëren, reproduceren, vertalen, vertegenwoordigen, wijzigen, verzenden, publiceren, aanpassen, verdelen, uitzenden, in licentie geven, overdragen, verkopen, op welke drager dan ook, met welk middel dan ook, of op welke manier dan ook exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de overheden. Elke inbreuk kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.

5. Geschillenregeling, jurisdictie en toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder Belgisch recht en Europese regelgeving. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze dienst zal het voorwerp uitmaken van een bemiddeling. Als dit mislukt, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (België).

Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke disclaimer die in elektronische vorm wordt verstrekt, wordt aanvaard in gerechtelijke of administratieve procedures die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst op dezelfde basis en onder dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en -records die in gedrukte vorm worden gemaakt en bewaard.

6. Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer
Adres : City Atrium – Rue du Progrès 56, 1210 Brussel

Vlaamse Gewest
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Adres: Koning Albert II laan 20, 1000 Brussel
Contacteer ons op https://​mybike​.bel​gium​.be/​v​l​a​a​n​d​e​r​e​n​/​n​l/faq 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Brussel Mobiliteit – Directie Mobiliteit en verkeersveiligheid
Adres : Place Saint Lazare 2, 1035 Brussel
Contacteer ons in het Frans op https://​mybike​.bel​gium​.be/​b​r​u​s​s​e​l​s​/​f​r/faq 
Contacteer ons in het Nederlands op https://​mybike​.bel​gium​.be/​b​r​u​s​s​e​l​s​/​n​l/faq 

Waalse Gewest
SPW Mobilité et Infrastructures – Direction de la Planification de la Mobilité
Adres : Boulevard du Nord, , 5000 Namur
Contacteer ons in het Frans op https://​mybike​.bel​gium​.be/​w​a​l​l​o​n​i​e​/​f​r/faq 
Contacteer ons in het Duits op https://​mybike​.bel​gium​.be/​w​a​l​l​o​n​i​e​/​d​e/faq